คณะบริหารและสมาชิกของ อบต.

คณะผู้บริหาร

นายรังสรรค์ ศิริพันธ์
นายก อบต.หนองคล้า

สภา อบต.

นายกิตติ จิลศรี
ประธานสภาฯ
นายทองใบ อินจันทร์
รองประธานสภาฯ
นายทุม ปานพุ่ม
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1
นายขวัญ อินโพ
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2
นายทองชุบ ปิ่นจุไร
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3
นายไสว โนรี
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3
นายอร คำบุญ
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4
นายประศาสน์ ปิ่นวงษ์
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5
นายหน่อย เงินอาจ
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5
นายสมัย มาดวง
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 6
นายบูชา ขวัญตา
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 7
นายปัญญา ช่างทอง
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 7
นายสมชาย นัยวุฒิ
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 8
นางอัญชุลี บัวบุญ
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 8
นายสง่า ใจเอื้อ
เลขานุการสภาฯ